Spring til indhold

Vandværk Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet, som er stiftet den 16. juni 1936, er et andelsselskab, hvis navn er Holtug Vandværk. Selskabet har hjemsted i Holtug (Stevns kommune)

§ 2- Formål

Selskabets formål er, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, at levere godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig pris, som udover driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser. Selskabet skal varetage medlemmernes interesser i vandforsyningsspørgsmål.

§ 3 – Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af andelsselskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeren af den enkelte lejlighed, der er medlem, med mindre andet er tinglyst i ejendommen.

§ 4 – Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastlagt i Stevns kommunes regulativer

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. Denne regel kan ikke ændres af nogen generalforsamling. Ethvert medlem indtræder i selskabet med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af regulativer, takstblad og nærværende vedtægter. Ved ejerskifte skal samtlige forfaldne ydelser til vandværket være betalt.

§ 6 – Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning af ejendommen, ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis en ejendom overgår til andet forsyningsområde. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel af selskabets formue.

§ 7 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Indkaldelser til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel i lokalavisen (Stevns Bladet).
Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
Valg af dirigent  Valg af referent  Bestyrelsens beretning  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  Budget  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  Valg af revisorer og revisorsuppleanter  Behandling af indkomne forslag Evt.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I så fald skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder.
Beslutninger truffet på en generalforsamling føres til protokol.

§ 8 – Stemmeret og afstemninger

Hvert fremmødt medlem har én stemme. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er disse betingelser ikke opfyldt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset fremmøde.

§ 9 – Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt for 2 år ad gangen med skiftevis 2 og 3 valgt pr. år. Herudover vælges hvert år 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Ingen andelshaver kan afslå sig for at modtage valg til bestyrelsen, dog kan et medlem af bestyrelsen fritages for valg i lige så lang tid som han har fungeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan, efter eget skøn, ansætte personale til udførelse af nødvendigt arbejde for andelsselskabet.
Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden og fører protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift.
Bestyrelsen kan, ved manglende betaling, afbryde tilførslen af vand til en andelshavers ejendom, forudsat at det ikke strider mod gældende regler. De ved lukning og genåbning opståede omkostninger betales af andelshaveren.
Bestyrelsen bestemmer regnskabsårets placering.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

§ 10 – Regnskab

Revision af regnskaber foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Valgene er 2årige og der vælges 1 hvert år. Der vælges endvidere 1 revisorsuppleant for et år.
Eventuelle overskud kan ikke udbetales til medlemmerne.

§ 11 – Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, hvis3/4 af alle stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil
kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion eller ved overtagelse af kommunen, kan opløsningen ske ved de i §8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 12 – Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22.04.2013 i Holtug Forsamlingshus.

Ole Anker – Søren Larsen – Birthe Jensen – Jens Dehn – John Tange

Kalender

<< apr 2024 >>
mtotfls
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kommende arrangementer

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Statistik

Total 966 39655
I dag 0
Denne uge 26 709
Denne måned 136 3748