Spring til indhold

Vandværk, Referater

Bestyrelsesmøde 28/5 2019

1. Siden sidst

27/5 møde i Samarbejdsforum.

2. Økonomi

Danske Bank 367.014,05 kr. Sydbank 429.554 kr.

3. Vandværkets fremtid

Snak omkring forskellige overdragelser mellem vandværker. Vi skal have styr på hvilke skjulte omkostninger, forpligtelser vi har liggende. Vi skal også kigge på dem der har indvendige vandmålere, vores boringer, elledninger etc. Opsigelsesvarsler på IT systemer, økonomistyring etc.

4. Vandværket

Renovering af vandværk

Der arbejdes på det af Jesper og Anders.

5. Hurtig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for beslutning om bestyrelsens arbejdsgrundlag.

Pkt. taget af.

6. Evt. Mødedato med St. Heddinge vandværk

Formand prøver med 3. eller 4. juni

——

Bestyrelsesmøde d. 3/5 2019

1. Genåbning af konstituering

Formand John Tange Kasserer Anders Møller Hansen

2. Siden sidst

Intet udover henvendelse fra Eurofins omkring analyser. Formand har oplyst til dem, at vi får leveret vandet fra St. Heddinge vandværk. Vi har sikret os at prøver stadig tages på ledningsnettet.

3. Vandværkets fremtid

Vi skal igen ind og kigge på det aftaleudkast vi har fået fra St. Heddinge vandværk, omkring de økonomiske beregninger, lukning af råvandsledninger etc.. Vi skal have baggrundsdata fundet frem. På næste møde skal vi kigge grundigt på aftalen.

4. Vandværket

3 muligheder – ny boring – bruge eksisterende – bruge en boring i nærområdet. Der arbejdes videre af Anders og Jesper.

5. Hurtig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Udskudt

6. Evt.

Møde i Samarbejdsforum d. 27/5 kl. 19

Vi deltager som observant pga vandværkets fremtid. John og Kees deltager.

——

Bestyrelsesmøde 11/4 2019

1. Præsentation og konstituering af bestyrelsen

Formand : John Tange Næstformand : Jesper Poulsen Sekretær : Jens Dehn Kasserer : John Tange Menigt medlem : Kees Hornstra Menigt medlem : Anders Møller-Hansen

2. Siden sidst

Tilslutning på Kulsti

3. Vandværket

Ikke noget

4. Økonomi

Intet nyt

5. Vandværkets fremtid

Fik fremlagt foreløbigt udkast til sammenlægning med St. Heddinge vandværk. Vi mødes igen i forhold til det udkast fredag d. 3. maj kl. 16 i forsamlingshuset. Vi snakkede om forskellige tiltag.

6. Evt.

Intet

Bestyrelsesmøde 14/3 2019

1. Siden sidst

Intet nyt

2. Vandværket

Intet nyt

3. Økonomi

Økonomien ser god ud. Regnskab 2018 er sendt ud til bestyrelsen. 2018 er afregnet til gammel takst. 2019 afregnes til ny takst. Budget fremlagt. Brud på Holtug Linievej 14. Formand tager kontakt til Danske Vandværker.

4. Vandværkets fremtid

Brev til forbrugerne blev fremlagt og det vil blive delt ud. Generalforsamlingens dagsorden gennemgået.

5. Planlægning af generalforsamling 2019

Aftaler på plads

 6. Eventuelt

Intet

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 18/12 2019

Under referat henvises til bilag find dem på vandværkets hjemmeside.
1. Valg af dirigent
Hans Jørgen Kristensen valgt.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Valg af referent.
Jens Dehn valgt.
3. Indkomne forslag.
Se bilag ” Indkomne forslag” pkt. 1 og 2.
Anders Møller Hansen gennemgik vandværket og status. Se yderligere bilag pkt. 3.
Hvilke muligheder har vi? Se bilag pkt. 4
– Vandværket ville kræve en hovedrenovering, hvis det skulle køre videre.
– Vi kunne købe vandet, og sidste løsning er
– sammenlægning med andre ex. St. Heddinge vandværk.
Spørgsmål : Er der sikkerhed for at St. Heddinge skal levere vand til os?
Svar : De skal som modervandværk levere vand til os.
Bilag pkt. 2. Vi skal have udskiftet vores målere til elektroniske vandmålere. Vi foreslår, at den udskiftning sker inden sammenlægning.
De, der har målere indenfor, skal selv bekoste etablering af målerbrønd.
St. Heddinge vandværk kræver, at det er dem, der sætter brønde og målere op.
Vi har fået 3 scenarier fra St. Heddinge vandværk. Se bilag ” Sammenlægnings scenarier”
A. St. Heddinge vandværk overtager alt.
B. St. Heddinge vandværk overtager forbrugere, ledninger etc. Holtug vandværk lukker selv for boringer, nedlægger vandværk, og afregner selv alle udgifter og indtægter etc.
C. Holtug vandværk overgår til vandselskab og køber vand hos St. Heddinge vandværk. Holtug vandværk lukker selv vandværk og nedlægger boringer.
Økonomisk oversigt fra St. Heddinge vandværk fremlagt. Se bilag ”Økonomisk oversigt”
Mandat til forhandling om sammenlægning. Se bilag pkt. 5.
Afstemning : 22 stemte for , ingen stemte imod.
Mandat til udskiftning af vandmålere. Se pkt. 6
Afstemning : 22 stemte for, ingen stemte imod.
4. Eventuelt
Det bliver et spændende forløb
Bestyrelsen kunne tage kontakt til tidligere ejer af grunden ved den nye boring.

 

Bestyrelsesmøde 27/2 2020

  1. Siden sidst.

Vi skal til møde med St. Heddinge vandværk i morgen ang. sammenlægning

 

Bestyrelsesmøde 3/3 2020

1 Siden sidst

Vi har haft møde med St. Heddinge vandværk d. 28/2. Vi skal have spurgt SHV , hvorfor de vil have et afsluttet regnskab d. 30/6 2021.

Vi skal også have præciseret andre ting bl.a. omkring ledningsnettet, og at det arbejde der skal udføres foregår til markedspris. Foreslår møde med SHV d. 23. eller 24/3.

2 Økonomi

Der har været møde med revisor med opgørelse pr. 1/3.

3. Konstituering af bestyrelsen.

Formand tager kontakt til revisorfirma om de evt. kan overtage noget af kassererfunktionen. Ny konstituering efter generalforsamlingen d. 26/3.

4. Vandværkets fremtid

Vi har lavet en checkliste, hvad vi skal huske i forbindelse med sammenlægningen.

Møde med SHV d. 23. eller 24./3

5. Generalforsamlingen 2020.

Jens og John modtager genvalg.

Dagsorden gennemgået.

6. Evt.

 Intet

 

Og så kom corona og alt gik i stå, så generalforsamling udsat ….

 

 

Bestyrelsesmøde 10/6 2020

  1. Siden sidst

Orientering omkring uenighed om vandforbrug på Holtug Mosevej.

2. Økonomi.

3 restancer, 3 nye forbrugere er færdigetablerede med nye digitale målere.

Michael Loft, Vejs ende 2 ønsker at blive tilsluttet. Vi betaler max. 100.000 kr. ,St .Heddinge vandværk betaler resten. Der er udsendt 48 fakturaer på målerbrønde.

3. Generalforsamling 2020

Vi afventer stadig myndighedernes anbefalinger, men tidligst primo sept., mulig dato d. 4/9 kl. 18.

4. Sammenlægning.

Afventer endelig beslutning på generalforsamling

5. Evt.

Intet

Bestyrelsesmøde 20/8 ’20

 

  1. Siden sidst

106 nye målere er blevet sat op, og halvdelen af målerbrøndene er også blevet etableret.

 

2. Økonomi

Der mangler stadig lidt betalinger for målerbrøndene, men der er styr på det.

Aftale med Klar forsyning om oplysninger på målertal. Der er 2 restancer, som vi ikke kan gøre noget ved.

Ny bruger på Holtug Linievej 67.

 

3. Generalforsamling

Fastlagt dato d. 22/9.

Formand undersøger i foreningen, hvordan vi forholder os til Covid 19 og forsamlingsforbuddet på 100, om vi fx må holde den over 2 gange samme aften.

 

4. Sammenlægning

Vi afventer generalforsamlingen.

 

  1. Evt.

Intet.

 

Bestyrelsesmøde 15/9 2020

1. Siden sidst
Formand har været til generalforsamling i Danske Vandværker Øst samt i St.
Heddinge vandværk.
Vi må ikke holde generalforsamling over 2 gange samme aften – se referat
20.august pkt. 3. Birthe Jensen ansat som ulønnet regnskabsassistance.

2. Ordinær – og ekstraordinær generalforsamling
Gennemgået dagsordens punkter.

3. Eventuelt
Intet til referat

 

Bestyrelsesmøde 5/10 2020

Til stede John Tange, Jens Dehn, Kees Hornstra og Ole Kirk

1. Konstituering
John Tange – formand
John Tange – kasserer
Jesper Poulsen – næstformand
Jens Dehn – sekretær
Kees Hornstra – menigt medlem

2. Siden sidst
Forespørgsel på tilslutning på Holtug strandvej, vi afventer.
Der udføres stadig arbejde mht. målere og målerbrønde.

3. Evaluering af generalforsamling
Alt gik fint.

4. Afvikling af aktiver. Hvem gør hvad ? mandat til formand til at træffe
beslutninger vedr. afvikling i henhold til det på GF vedtagne forslag.
John får mandat til at træffe beslutninger i henhold til dagsorden. Vi skal tage
kontakt til forsamlingshuset og borgerforening mht. til bygning og grunden ved
Bredeløkkevej.

5. Økonomi
Er uændret.

6. Evt.
Intet til referat

 

Bestyrelsesmøde 10.12.2020

1. Siden sidst
Boringerne er blevet lukket, og der er kommet fakturaer.
Hovedvandledningen er ført uden om vandværket.
Alle målerbrønde samt målere er etableret. 2 nye tilslutninger.
Pt. er der problemer med at få skudt ledning ud til Vejs ende.
Møde med St. Heddinge vandværk i morgen.

2. Økonomi
Vi har ca. 730.000 kr. i ”kassen”.
Økonomien ser fornuftig ud.

3. Møde med St. Heddinge vandværk.
Aftale sidste løse ender, der forelægges bestyrelsen.
Møde i bestyrelsen torsdag. d. 17. kl. 19.

4. Afvikling af aktiver. Hvem gør hvad ?
Formand ønsker mandat til at være likvidator og udføre likvidationen på betingelser
besluttet af bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede at lade formanden fungere som likvidator. Bestyrelsen vil løbende
blive holdt orienteret.

5. Evt.
Intet til referat.

 


 


 

Kalender

<< maj 2024 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kommende arrangementer

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Statistik

Total 1045 41182
I dag 7 15
Denne uge 21 898
Denne måned 252 5512