Spring til indhold

Strandforeningen, Vedtægter

Medlemsskab

Man kan støtte Strandforeningens arbejde ved at melde sig ind
Kontingent 250. kr. – eller indbetale et selvvalgt beløb på konto: 2340 – 7563185656 eller Mobile Pay 58593. 

Oplys venligst navn og mail adr.,  da foreningens kommunikation med medlemmerne primært sker via e-mail.

 

Vedtægter for Strandforeningen Bøgeskov

§ 1 Foreningens navn:
Strandforeningen Bøgeskov

§ 2 Foreningens hjemsted:
Formandens adresse i Stevns Kommune

§ 3 Foreningens formål:
Primært rensning af stranden ved Gjorslev Bøgeskov, mellem Traktørstedet
og molen ud mod havnen.
Sekundært at gøre stranden attraktiv for de besøgende.

§ 4 Medlemmer:
Alle der ønsker at bidrage til forenings formål kan blive medlemmer.
Man er medlem når der er indbetalt kontingent.
Der kan ikke gives medlemmerne andel i overskud af drift. Overskud
tilfalder foreningen. Medlemmer hæfter ikke personligt for påhvilende gæld.

§ 5 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.
Generalforsamling afholdes i februar måneden i hvert år
Generalforsamling afholdes med følgende minimumsdagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag til budget
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 uger varsel over email eller post.
Forslag til vedtægtsændringer samt andre forslag til behandling på
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning på et
bestyrelsesmøde, eller når mindst 1/3 del at medlemmerne skriftligt har anmodet herom. Indkaldelsen foretages af formanden efter samme regler, som for den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for samlingen.
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på en ekstraordinær
generalforsamling, skal dog være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen ønskes afholdt.

§ 6 Møderet og afstemning på generalforsamlingen:
På generalforsamlingen har alle medlemmer som har betalt senest
forfaldent kontingent.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte
medlemmer.
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages med 3/4 stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Hvert kontingent betalende medlem har 1 stemme hver. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemninger på generalforsamlinger forgår med håndsoprækning, med mindre der er tvivl om afgørelsen. Valg af personer kan kræves afgjort ved skriftlige afstemning, hvis blot et medlem anmoder herom.

§ 7 Besyrelsen:
Bestyrelsen organiserer den daglige ledelse og varetager administrationen og orienterer medlemmerne efter behov.
Bestyrelsen, som administrerer Foreningen, består af minimum 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Dét første år vælges 2 (2008) medlemmer for 1 år og 1 medlem for 2 år.
Der vælges 2 suppleanter. Suppleanter er på valg hvert år.
Der vælges 1 revisor. Revisor er på valg hvert år.
Alle, der er på valg, kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter valget med formand,
næstformand, sekretær og kasserer. Ved medlemsfrafald i bestyrelsen
indtræder suppleant.
Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være til stede, for at lovlige
beslutninger kan træffes.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 Udvalg:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 9 Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen kan ske til enhver tid. Der tilbagebetales ikke
kontingent for den resterende del af et kalenderår.
Man betragtes som udmeldt, hvis man ikke betaler kontingent.

§ 10 Opløsning:
Foreningen kan opløses ved simpelt flertal på 2 på hinanden følgende
Generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ekstraordinær
generalforsmling.
Fastsættelsen af tidspunktet for foreningens ophævelse skal tage skyldige
hensyn til foreningens forpligtelser over for aftaler med entreprenør, m.m..
Ved ophør tilfalder Foreningens midler en strandfest

Holtug 28. februar 2018

Kalender

<< jun 2024 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kommende arrangementer

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Statistik

Total 1098 41800
I dag 1 1
Denne uge 35 696
Denne måned 126 2944