Vandværket

Vandværkets hjemmeside www.holtugvand.dk

På vores hjemmeside kan du læse information, der er relevant for vandværkets forbrugere. Bl.a. kan du læse den seneste analyse af vandkvalitet hvor du kan læse om vandets hårdhedsgrad, nitratindhold mv. Du kan ligeledes indtaste flyttemeddelelser direkte via vores hjemmeside, men selve meddelelsen skal sendes til kassererens adr.
Datoer for bestyrelsesmøder i 2018 – 2019
27.06 – 07.08 – 05.09 og 03.10 indtil videre
Kalkknuseranlægget er blevet nedtaget 13/12

OBS !!! Vores drikkevand er d. 13/9 blevet tjekket for rester af sprøjtemidlet chloridazon og heldigvis ingen problemer i forhold til det.
Se under Information – vandkvalitet – seneste analyser

Seneste : Der har været overskridelser af vandkvalitetskravene (se seneste analyse  på hjemmesiden). Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) vurderer dog, at vandkvaliteten på vandværket ikke aktuelt udgør et sundhedsmæssigt problem. Der arbejdes på sagen, og der vil snarest blive lagt en ny drikkevandsanalyse op på hjemmesiden. I forbindelse med udbedring af vandkvaliteten, er der behov for, at I forsynes med vand fra St. Heddinge Vandværk indtil onsdag. Vandet fra St. Heddinge Vandværk er blødgjort, og det kan evt. mærkes på mængden af sæbe til tøjvask m.m.

Ny vandprøve 22.02.18

Generalforsamling 29.03.2019 kl.18

Ekstraordinær generalforsamling 18/12 2019

Under referat henvises til bilag find dem på vandværkets hjemmeside.

1. Valg af dirigent
Hans Jørgen Kristensen valgt.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Valg af referent.
Jens Dehn valgt.
3. Indkomne forslag.
Se bilag ” Indkomne forslag” pkt. 1 og 2.
Anders Møller Hansen gennemgik vandværket og status. Se yderligere bilag pkt. 3.
Hvilke muligheder har vi? Se bilag pkt. 4
– Vandværket ville kræve en hovedrenovering, hvis det skulle køre videre.
– Vi kunne købe vandet, og sidste løsning er
– sammenlægning med andre ex. St. Heddinge vandværk.
Spørgsmål : Er der sikkerhed for at St. Heddinge skal levere vand til os?
Svar : De skal som modervandværk levere vand til os.
Bilag pkt. 2. Vi skal have udskiftet vores målere til elektroniske vandmålere. Vi foreslår, at den udskiftning sker inden sammenlægning.
De, der har målere indenfor, skal selv bekoste etablering af målerbrønd.
St. Heddinge vandværk kræver, at det er dem, der sætter brønde og målere op.
Vi har fået 3 scenarier fra St. Heddinge vandværk. Se bilag ” Sammenlægnings scenarier”
A. St. Heddinge vandværk overtager alt.
B. St. Heddinge vandværk overtager forbrugere, ledninger etc. Holtug vandværk lukker selv for boringer, nedlægger vandværk, og afregner selv alle udgifter og indtægter etc.
C. Holtug vandværk overgår til vandselskab og køber vand hos St. Heddinge vandværk. Holtug vandværk lukker selv vandværk og nedlægger boringer.

Økonomisk oversigt fra St. Heddinge vandværk fremlagt. Se bilag ”Økonomisk oversigt”

Mandat til forhandling om sammenlægning. Se bilag pkt. 5.
Afstemning : 22 stemte for , ingen stemte imod.

Mandat til udskiftning af vandmålere. Se pkt. 6
Afstemning : 22 stemte for, ingen stemte imod.

4. Eventuelt
Det bliver et spændende forløb
Bestyrelsen kunne tage kontakt til tidligere ejer af grunden ved den nye boring.

Generalforsamling 22/9 2020

Der afholdes generalforsamling 22/9 kl. 19. i Holtug forsamlings hus.

Dagsorden i følge vedtægter.

  • Bestyrelsen stiller forslag om sammenlægning med St. Heddinge vandværk

Efter ordinær generalforsamling ca. kl. 21 afholdes der extraordinær generalforsamling, med 2 punkter på dagsorden.

  1. Sammenlægning med St. Heddinge vandværk
  2. Evt.

Yderligere information på vandværkets hjemmeside www.holtugvand.dk fra d. 16/9