Vandværket

Holtug vandværks gamle hjemmeside:  www.holtugvand.dk

St. Heddinge vandværks hjemmeside:  www.storevand.dk.

St. Heddinge vandværks kontakt mail:  storevand@storevand.dk.

St. Heddinge vandværks takstblad: Takstblad 2020

 

Forårs-nyhedsbrev 2021, fra Holtug Vandværk under afvikling.

Godt forår til alle forhenværende andelshavere/forbrugere i det nu nedlagte/sammenlagte Holtug Vandværk (HV).

Dette er en lille opdatering om hvor jeg/vi er kommet til med nedlukning af HV.

Der udestår stadig endelig aftale med Holtug Forsamlingshus (HF) vedrørende afvikling af vandværksbygningen. HF’s bestyrelse har tilkendegivet, mod betaling, at ville påtage sig opgaven, men endelig tilsagn afventer beslutning på HF’s kommende generalforsamling (når covid19 restriktioner tillader det).

Vedrørende HV’s areal, kaldet Vandværksgrunden (VG), på Bredeløkkevej 30 (ligger lige over for Nordstevns Auto) er der udarbejdet et oplæg til en aftale, mellem HV og HF, med henblik på HF’s overtagelse af VG for et symbolsk beløb. Efterfølgende er der, fra anden side, indkommet tilbud om reelt køb af VG og derfor ser jeg det som en nødvendighed, at der åbnes mulighed for at alle eventuelt interesserede får mulighed for at byde ind på at købe grunden.

Eventuelt interesserede bedes hurtigst muligt, og senest 1. juni 2021, henvende sig til undertegnede, på mail eller telefon, for informationer og konditioner for et salg.

Når disse sidste udeståender er faldet på plads, vil der skulle udarbejdes et afsluttende regnskab, som naturligvis vil blive forelagt HV’s forhenværende forbrugere. Derefter kan HV’s CVR-nummer nedlægges og HV vil være endegyldigt afviklet/lukket.

Undertegnede er af bestyrelsen udpeget, som likvidator, til at varetage afviklingen af HV. Jeg besvarer naturligvis gerne eventuelle spørgsmål vedrørende afviklingen. Kontakt mig på e-mail: jt@holtugmc.dk eller tlf.: 40456648.

Alle andre spørgsmål skal fremover stilles til Store Heddinge Vandværk (SHV) på e-mail: storevand@storevand.dk. Yderligere kontaktoplysninger til SHV kan ses på deres hjemmeside: www.storevand.dk.

På den afgåede bestyrelses vegne,
Venlig Hilsen John Tange

 

Ekstraordinær generalforsamling 18/12 2019

Under referat henvises til bilag find dem på vandværkets hjemmeside.

1. Valg af dirigent
Hans Jørgen Kristensen valgt.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Valg af referent.
Jens Dehn valgt.
3. Indkomne forslag.
Se bilag ” Indkomne forslag” pkt. 1 og 2.
Anders Møller Hansen gennemgik vandværket og status. Se yderligere bilag pkt. 3.
Hvilke muligheder har vi? Se bilag pkt. 4
– Vandværket ville kræve en hovedrenovering, hvis det skulle køre videre.
– Vi kunne købe vandet, og sidste løsning er
– sammenlægning med andre ex. St. Heddinge vandværk.
Spørgsmål : Er der sikkerhed for at St. Heddinge skal levere vand til os?
Svar : De skal som modervandværk levere vand til os.
Bilag pkt. 2. Vi skal have udskiftet vores målere til elektroniske vandmålere. Vi foreslår, at den udskiftning sker inden sammenlægning.
De, der har målere indenfor, skal selv bekoste etablering af målerbrønd.
St. Heddinge vandværk kræver, at det er dem, der sætter brønde og målere op.
Vi har fået 3 scenarier fra St. Heddinge vandværk. Se bilag ” Sammenlægnings scenarier”
A. St. Heddinge vandværk overtager alt.
B. St. Heddinge vandværk overtager forbrugere, ledninger etc. Holtug vandværk lukker selv for boringer, nedlægger vandværk, og afregner selv alle udgifter og indtægter etc.
C. Holtug vandværk overgår til vandselskab og køber vand hos St. Heddinge vandværk. Holtug vandværk lukker selv vandværk og nedlægger boringer.

Økonomisk oversigt fra St. Heddinge vandværk fremlagt. Se bilag ”Økonomisk oversigt”

Mandat til forhandling om sammenlægning. Se bilag pkt. 5.
Afstemning : 22 stemte for , ingen stemte imod.

Mandat til udskiftning af vandmålere. Se pkt. 6
Afstemning : 22 stemte for, ingen stemte imod.

4. Eventuelt
Det bliver et spændende forløb
Bestyrelsen kunne tage kontakt til tidligere ejer af grunden ved den nye boring.

Generalforsamling 22/9 2020

Der afholdes generalforsamling 22/9 kl. 19. i Holtug forsamlings hus.

Dagsorden i følge vedtægter.

  • Bestyrelsen stiller forslag om sammenlægning med St. Heddinge vandværk

Efter ordinær generalforsamling ca. kl. 21 afholdes der extraordinær generalforsamling, med 2 punkter på dagsorden.

  1. Sammenlægning med St. Heddinge vandværk
  2. Evt.

Yderligere information på vandværkets hjemmeside www.holtugvand.dk fra d. 16/9

————————————————————————————————————

8/10 2020

Kære andelshaver i Holtug Vandværk.

Tirsdag den 22. september 2020 blev det på Holtug Vandværks ordinære generalforsamling (udsat fra marts, på grund af Covid-19) og efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling, besluttet at Holtug Vandværk pr. 1. januar 2021, sammenlægges med Store Heddinge Vandværk.

Holtug Vandværks bestyrelses forslag til ordinær generalforsamling den 22. september 2020, som blev besluttet:

Bestyrelsen ønsker at få besluttet en sammenlægning med Store Heddinge Vandværk (SHV) og dermed nedlæggelse af Holtug Vandværk (HV) og på følgende vilkår:
SHV overtager forbrugere, ledninger og stikledninger, HV lukker selv sine boringer, afhænder grunde og nedlægger eksisterende vandværk. Udgifter hertil er SHV uvedkommende. HV afregner alle udgifter og indtægter indtil overtagelsesdagen, endelig opgørelse fra HV skal, så vidt muligt, afleveres inden 6 mdr. fra overtagelsesdagen, til SHV.

Overtagelse/sammenlægning sker pr. 31/12-2020

Tilslutning/sammenlægning i henhold til nedenstående økonomiske oversigt.

Økonomisk oversigt

Andelsindskud                     208 andele af kr. 500,-                                                   kr. 104.000, –

Hovedanlægsbidrag           20.000 m3                                                                      kr.   65.000, –

Udskiftning af måler          208 stk. af kr. 1.500                                                       kr. 312.000, –

Moms af hovedanlægsbidrag og måler udskiftning, 25% af kr. 377.000, –             kr.    94.250, –

Indskud i alt                                                                                                               kr. 575.250, –

Bestyrelsen igangsætter nu, hurtigst muligt, afvikling af Holtug Vandværks aktiver i henhold til det besluttede forslag.

Hen over sommeren har Holtug Vandværk været i gang med udskiftning af de ældre analoge vandmålere til nye moderne elektroniske og fjernaflæste vandmålere – et arbejde det er meget tæt på at være fuldført.
Ligeledes har arbejdet med at installerer målerbrønde hos de ca. 50 andelshavere, der ikke allerede havde en sådanne, været i gang her hen over sommer/efterår og er ligeledes meget tæt på at være fuldført.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Formand, John Tange